پروژه های داخلی

کانال برداشت آب سد آونلیق میانه
شبکه آبیاری و زهکشی سد قوریچای
جاده سرای - گمیچی جزیره اسلامی دریاچه ارومیه
پروژه مسکونی سیمرغ تبریز
پروژه مسکونی 176 واحدی تعاونی مسکن ریخته گری ماشین سازی
زیرگذر صاحب الامر تبریز
پروژه مسکونی 312 واحدی تعاونی مسکن ریخته گری ماشین سازی
پروژه تالار بورس تبریز

اهم پروژه های که در سال های گذشته در داخل کشور توسط بازرگانی سان اجراء شده است.

بـیـشـتر