درباره ما

مدیران 
محمدعلی نجاری کهنموئی

بنیانگذارکنسرسیوم ساکو.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بازرگانی سان.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهند اندیشه عمران آذر.

رئیس هیئت مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی استان آذربایجان شرقی.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان آذربایجان شرقی.

بیشتر